Czynniki przewagi konkurencyjnej firm na rynku

Unikalne pomysły w zakresie wykorzystania kluczowych kompetencji indywidualnych pracowników lub kompetencji firm, charakteryzujące się wysoką otwartością na innowacje i budujące zindywidualizowane relacje z klientem np. dedykowane systemy B2B, z czasem na rynku gospodarczym będą w cenie. Staną się tym samym bardziej cenne, jeśli będą to pomysły tzn. rewolucyjne, trudne do podrobienia oraz łatwe do implementowania zarówno w skali makro np. branża, jak i w skali mikro takich jak ekosystem gospodarczy małego miasteczka. Warunków koniecznych do zakładanego sukcesu rynkowego jest kilka są to:

· zaangażowane oraz identyfikujące się z celami strategicznymi przywództwo,

· kultura organizacyjna zorientowana na promowanie sukcesu i wykorzystywanie posiadanego kapitału intelektualnego,

· elastyczna i efektywna komunikacja związana z cyfryzacją zasobów i procesów,

· przemyślana i bezpieczna polityka udostępniania informacji odpowiedniej i w oczekiwanej jakości.

Decydującym o sukcesie zasobem jest posiadanie i optymalne wykorzystywanie kapitału intelektualnego. Składają się na niego między innymi takie elementy jak:

· utalentowani pracownicy,

· lojalni klienci,

· własność intelektualna,

· patenty,

· wiedza i kompetencje ukryte,

· jakość relacji biznesowych.

Najbardziej rozpowszechnioną i najmniej kontrowersyjną definicję kapitału intelektualnego, która jednocześnie identyfikuje składniki tego kapitału stworzył szwedzki zakład ubezpieczeń „Skandia”:

Kapitał ludzki + kapitał strukturalny = kapitał intelektualny

Kapitał ludzki i kapitał strukturalny są fundamentami kapitału intelektualnego. Zarządzanie jego poszczególnymi elementami w sytuacji szybko następujących po sobie zmian, powinno sprowadzać się do generowania i skutecznego promowania rewolucyjnych pomysłów o różnym zasięgu obejmującym zarówno lokalne środowisko gospodarcze, jak i konkretne branże.

Kapitał strukturalny to nic innego jak infrastruktura wspomagająca dla kapitału ludzkiego. Kapitał strukturalny w firmie lub sieci współpracy to wynik wcześniejszej działalności kapitału ludzkiego. Zostaje on zachowany, uzyskuje cechy trwałości poprzez formę powszechnie akceptowaną (tradycja, wizerunek, zasady) oraz sformalizowaną tj. procedury, standardy jakości, schematy komunikacji itp.

Kapitał strukturalny obejmuje:

· sprzęt komputerowy,

· oprogramowanie,

· strukturę organizacyjną,

· bazy danych,

· patenty,

· znaki handlowe,

· funkcjonujące platformy komunikacyjne w tym B2B, B2C itp.

Postęp technologiczny oraz nowe bardziej praktyczne spojrzenie informatyków tworzących instrumenty do komunikacji i podejmowania decyzji menadżerskich powodują, że ludzie z łatwością akceptują i przyjmują nowe technologie jako oczywisty element codzienności.

Powiązane wpisy

Skomentuj